Bài Viết

CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ – Gs 6

CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ – Gs 6

Giô-suê là nhân vật chính trong sách Giô-suê, thế nhưng Đất Hứa mới là đề tài chính, là đối tượng trung tâm mà sách bàn đến. Toàn cuốn sách nói về cuộc chiếm đất Ca-na-an và việc phân chia các phần đất cho các chi tộc Ít-ra-en.