Giáo Hội Năm Châu 11–17/10/2016: Đừng đi bỏ phiếu nếu thấy lương tâm cắn rứt.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0UF9vGDDJY4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>