Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 12– 18/10/2016: Câu chuyện Lòng Ðầy Miệng Mới Nói Ra

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vu9LnfUs9gQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>